มอก.540-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ออกซิเจนทางการแพทย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การบรรจุ ความสะอาด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ ข้อต่อท่อบรรจุออกซิเจน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ สภาพท่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ สีของท่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความชื้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความบริสุทธิ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คาร์บอนมอนอกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คาร์บอนไดออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารออกซิไดซ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ ความสะอาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ สภาพท่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ สีของท่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ ความสะอาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบรรจุ ความสะอาด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การบรรจุ ข้อต่อท่อบรรจุออกซิเจน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบรรจุ สภาพท่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบรรจุ สภาพท่อ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การบรรจุ สีของท่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบรรจุ สีของท่อ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความชื้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชื้น สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความบริสุทธิ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความบริสุทธิ์ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คาร์บอนมอนอกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คาร์บอนมอนอกไซด์ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คาร์บอนไดออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คาร์บอนไดออกไซด์ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารออกซิไดซ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สารออกซิไดซ์ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top