มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top