มอก.1344-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระจกโฟลตสีตัดแสง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความส่งผ่านรังสีโซลาร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความส่งผ่านรังสีโซลาร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความส่งผ่านรังสีโซลาร์ สถาบันยานยนต์
ความหนา, ความกว้าง และความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหนา, ความกว้าง และความยาว สถาบันยานยนต์
ชนิดของตำหนิ : คลื่น สถาบันยานยนต์
ชนิดของตำหนิ : ความโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชนิดของตำหนิ : ความโค้ง สถาบันยานยนต์
ชนิดของตำหนิ : การรวมกลุ่มของตำหนิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชนิดของตำหนิ : การรวมกลุ่มของตำหนิ สถาบันยานยนต์
ชนิดของตำหนิ : ฟองอากาศ ส่วนแหว่ง และส่วนยื่นของรอยตัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชนิดของตำหนิ : ฟองอากาศ ส่วนแหว่ง และส่วนยื่นของรอยตัด สถาบันยานยนต์
ชนิดของตำหนิ : รอยตะเข็บ ความไม่สม่ำเสมอของเนื้อกระจก รอยขนแมว ความมัวของผิวและรอยราน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชนิดของตำหนิ : รอยตะเข็บ ความไม่สม่ำเสมอของเนื้อกระจก รอยขนแมว ความมัวของผิวและรอยราน สถาบันยานยนต์
ชนิดของตำหนิ :: สิ่งเจือปน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชนิดของตำหนิ :: สิ่งเจือปน สถาบันยานยนต์
ชนิดของตำหนิ : คลื่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Top