หน่วยงานออกใบรับรอง

             รายชื่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน (Regulator) ทั้งสิ้น 10 กระทรวง 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

Top