กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             มีรายชื่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน (Regulator) ทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. โทรศัพท์ : 02 579 5230, 02 596 7600, 02 562 0123
 3. เว็บไซต์ : http://www.oaep.go.th
 4. ออกใบรับรอง : 4 รายการ
           ความปลอดภัยทางรังสี
           ความปลอดภัยทางรังสี ต้นกำเนิดรังสี
           ความปลอดภัยทางรังสี น้ำผิวดิน
           ความปลอดภัยทางรังสี อาหาร

Top