ความปลอดภัยทางรังสี ต้นกำเนิดรังสี

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ต้นกำเนิดรังสี (ข้อมูลที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องแสดง 1 รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี, 2 เอกสารการรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสำรวจรังสี 3 ผลการประเมินการรับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี ย้อนหลัง 12 เดือน)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ต้นกำเนิดรังสี Ba-133 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Cd-109 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Ce-139 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Co-57 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Co-58 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Co-60 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Cr-51 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Cs-134 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Cs-137 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Fe-59 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Ho-166m สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี I-131 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Mn-54 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Sr-85 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ต้นกำเนิดรังสี Y-88 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Top