ความปลอดภัยทางรังสี น้ำผิวดิน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำผิวดิน (ข้อมูลที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องแสดง 1 รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี, 2 เอกสารการรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสำรวจรังสี 3 ผลการประเมินการรับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี ย้อนหลัง 12 เดือน)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top