กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

             มีรายชื่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน (Regulator) ทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. ที่อยู่ติดต่อ : กรมการข้าว เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2. โทรศัพท์ : 02 561 3538 ,02 561 2370 ,02 561 2469
 3. เว็บไซต์ : http://www.ricethailand.go.th
 4. ออกใบรับรอง : 1 รายการ

 1. ที่อยู่ติดต่อ : อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น 5 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2. โทรศัพท์ : 02 558 0150-5
 3. เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th
 4. ออกใบรับรอง : 1 รายการ

 1. ที่อยู่ติดต่อ : 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
 2. โทรศัพท์ : 02 159 0406-7
 3. เว็บไซต์ : http://afvc.dld.go.th/
 4. ออกใบรับรอง : 23 รายการ
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (ขนหมูป่น ที่นำเข้าจากประเทศที่มีรายงานความเสี่ยงโรค BSE)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (ขนไก่ป่น ที่นำเข้าจากประเทศที่มีรายงานความเสี่ยงโรค BSE)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (สารปรุงแต่งที่มีส่วนประกอบจากสัตว์ ที่นำเข้าจากประเทศที่มีรายงานความเสี่ยงโรค BSE)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (อะฟลาทอกซินในกากถั่วเหลือง)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (อะฟลาทอกซินในข้าวโพดเมล็ด)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (อาหารสัตว์เลี้ยง ที่นำเข้าจากประเทศที่มีรายงานความเสี่ยงโรค BSE)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (อาหารเสริมโปรตีน ที่นำเข้าจากประเทศที่มีรายงานความเสี่ยงโรค BSE)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เนื้อและกระดูกป่น ที่นำเข้าจากประเทศที่มีรายงานความเสี่ยงโรค BSE)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนใน Defatted soya)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนใน MSG by product)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนในตับปลาหมึกป่น)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนในตับปลาหมึกผง)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนในปลาป่น)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนในผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนในอาหารเสริมโปรตีนม)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนในเลือดป่น)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนในแป้งข้าวสาลี)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนในโปรตีนข้าวโพด)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เมลามีนในโปรตีนถั่วเหลือง)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (เลือดป่น ที่นำเข้าจากประเทศที่มีรายงานความเสี่ยงโรค BSE)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (โพรทรีบายโปรดักส์ ที่นำเข้าจากประเทศที่มีรายงานความเสี่ยงโรค BSE)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (โลหะหนักในปลาป่น)
           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (ไข่ผง ที่นำเข้าจากประเทศที่มีรายงานความเสี่ยงโรค BSE)

 1. ที่อยู่ติดต่อ : 50 อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2. โทรศัพท์ : 02 562 0600
 3. เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/quality
 4. ออกใบรับรอง : 1 รายการ

 1. ที่อยู่ติดต่อ : 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจุตจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. โทรศัพท์ : 02 561 2277
 3. เว็บไซต์ : http://www.acfs.go.th/standard/product_standards.php
 4. ออกใบรับรอง : 104 รายการ
           หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
           มกษ. 4702-2557
           หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง
           มกษ.9503-2548
           มกษ.1500-2547
           มกษ.1501-2547
           มกษ.5000-2547
           มกษ.1502-2560
           มกษ.1518-2560
           มกษ.3004-2560
           มกษ.3003-2557
           มกษ.1516-2558
           มกษ.1517-2558
           มกษ.5-2558
           มกษ.14-2550
           มกษ.15-2550
           มกษ.7018-2550
           มกษ.7019-2550
           มกษ.7020-2550
           มกษ.5002-2554
           มกษ.6703-2555
           มกษ.8000-2555
           มกษ.8801-2555
           มกษ.0013-2550
           มกษ.1503-2550
           มกษ.7005-2548
           มกษ.23-2557
           มกษ.4005-2557
           มกษ.6705-2557
           มกษ.3001-2553
           มกษ.6702-2553
           มกษ.1511-2552
           มกษ.3000-2552
           มกษ.4002-2552
           มกษ.5001-2552
           มกษ.5700-2552
           มกษ.5701-2552
           มกษ.5702-2552
           มกษ.8401-2552
           มกษ.6704-2549
           มกษ.6700-2548
           มกษ.6701-2548
           มกษ.6004-2549
           มกษ.6005-2549
           มกษ.4701-2556
           มกษ.7001-2556
           มกษ.7021-2553
           มกษ.7004-2548
           มกษ.7014-2548
           มกษ.1515-2558
           มกษ.7016-2558
           มกษ.8802-2558
           มกษ.1504-2550
           มกษ.0006-2548
           มกษ.6000-2547
           มกษ.6001-2547
           มกษ.6002-2547
           มกษ.16-2553
           มกษ.8001-2553
           มกษ.7015-2549
           มกษ.7017-2549
           มกษ.10-2549
           มกษ.11-2549
           มกษ.12-2549
           มกษ.7-2549
           มกษ.8-2549
           มกษ.9-2549
           มกษ.1-2546
           มกษ.26-2559
           มกษ.24-2558
           มกษ.25-2558
           มกษ.2-2546
           มกษ.4000-2546
           มกษ.4-2546
           มกษ.4003-2555
           มกษ.7022-2555
           มกษ.1506-2551
           มกษ.1507-2551
           มกษ.1508-2551
           มกษ.1509-2551
           มกษ.1510-2551
           มกษ.4001-2551
           มกษ.6006-2551
           มกษ.7012-2551
           มกษ.7002-2548
           มกษ.1513-2555
           มกษ.1514-2555
           มกษ.20-2555
           มกษ.4004-2555
           มกษ.3002-2556
           มกษ.21-2556
           มกษ.22-2556
           มกษ.2-2556
           มกษ.3-2556
           มกษ.7019-2556
           มกษ.8002-2556
           มกษ.8003-2556
           มกษ.6003-2553
           มกษ.17-2554
           มกษ.1512-2554
           มกษ.18-2554
           มกษ.19-2554
           มกษ.4700-2554
           มกษ.8800-2554

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top