มาตรฐานข้าว

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการข้าว

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้าว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
Cadmium ในดิน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Cadmium ในดิน สถาบันอาหาร
Cadmium ในน้ำ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Cadmium ในน้ำ สถาบันอาหาร
Cadmium ในผลิตผลัณฑ์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Cadmium ในผลิตผลัณฑ์ สถาบันอาหาร
Lead ในดิน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Lead ในดิน สถาบันอาหาร
Lead ในน้ำ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Lead ในน้ำ สถาบันอาหาร
Lead ในผลิตภัณฑ์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Lead ในผลิตภัณฑ์ สถาบันอาหาร
Pesticide(Carbamate) ดิน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Carbamate) ดิน สถาบันอาหาร
Pesticide(Carbamate) น้ำ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Carbamate) น้ำ สถาบันอาหาร
Pesticide(Carbamate) ผลิตภัณฑ์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Carbamate) ผลิตภัณฑ์ สถาบันอาหาร
Pesticide(Organochlorine group) ดิน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Organochlorine group) ดิน สถาบันอาหาร
Pesticide(Organochlorine group) น้ำ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Organochlorine group) น้ำ สถาบันอาหาร
Pesticide(Organochlorine group) ผลิตภัณฑ์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Organochlorine group) ผลิตภัณฑ์ สถาบันอาหาร
Pesticide(Organophosphate group) ดิน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Organophosphate group) ดิน สถาบันอาหาร
Pesticide(Organophosphate group) น้ำ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Organophosphate group) น้ำ สถาบันอาหาร
Pesticide(Organophosphate group) ผลิตภัณฑ์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Organophosphate group) ผลิตภัณฑ์ สถาบันอาหาร
Pesticide(Pyrethroid) ดิน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Pyrethroid) ดิน สถาบันอาหาร
Pesticide(Pyrethroid) น้ำ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Pyrethroid) น้ำ สถาบันอาหาร
Pesticide(Pyrethroid) ผลิตภัณฑ์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Pesticide(Pyrethroid) ผลิตภัณฑ์ สถาบันอาหาร
คุณภาพทางกายภาพข้าวเปลือก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
Top