Publication Reference: GLA-22-00

จัดทำโดย:

คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเอกสารวิชาการ แนะนำแนวทางวิธีการสอบเทียบ Micrometer caliper for external measurement โดยใช้ Gauge block เป็นมาตรฐานอ้างอิง
Download เอกสารได้ที่นี่  ↓
อ่านเอกสารแบบ Flip Book ได้ที่นี่  ↓