กลไกหลักที่จำเป็นต่อการพัฒนาสินค้า และบริการของไทย สู่ความมีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในเวทีโลก นำมาซึ่งรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

Main Slide 1
Main Slide 2
Main Slide 3
previous arrow
next arrow

Improve

QUALITY

you automatically

improve

PRODUCTIVITY

ABOUT  NQI

เกี่ยวกับ NQI

NQI คือ ระบบที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีนโยบาย กฎหมายและกรอบการกำกับดูแล รวมทั้งแนวปฏิบัติที่จำเป็นร่วมกัน ในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า บริการ และกระบวนการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

go to top

LATEST NEWS

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PMUC Special Talk: Role & Contribution of QI in Trade, Industry, and Innovation (2 มิถุนายน 2566)

by | พ.ค. 15, 2023 | News,News & Events | 0 Comments

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหน่วยงานหลักโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (25 เมษายน 2566)

by | เม.ย. 7, 2023 | News | 0 Comments

กำหนดการ เวลา หัวข้อ วิทยากร 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.10 น. หัวหน้าคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ดร.สิวินีย์ ...

NQI Talk 2: เสวนา “กลยุทธ์การปรับจุดอ่อน เสริมจุดแข็งให้แก่สินค้าเกษตรไทย สู่แบรนด์คุณภาพที่สากลยอมรับด้วย NQI” (16 ธันวาคม 2565) ผ่านระบบ Webinar

by | เม.ย. 7, 2023 | News,News & Events | 0 Comments

NQI Talk 1: เสวนา “สร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรไทยด้วย NQI: ก้าวที่ 1 มาตรวิทยา” (14 ธันวาคม 2565) ผ่าน Webinar

by | เม.ย. 7, 2023 | News,News & Events | 0 Comments

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดสัมมนา NQI Talk 1 ภายใต้หัวข้อ “สร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรไทยด้วย NQI : ก้าวที่ 1 มาตรวิทยา” ผ่านระบบ Webinar Online...

EVENTS

[em_events]

go to top

CONSORTIUM

โครงสร้าง  NQI

ระบบของ NQI พึ่งพากระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรวิทยา (Metrology)  การกำหนดมาตรฐาน (Standardisation)  การรับรองระบบงาน (Accreditation)  การตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) และการกำกับดูแลตลาด (Market Surveillance / Regulation)  ซึ่งกระบวนการทั้ง 5 ด้านนี้ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีทิศทาง และเป้าหมายเดียวกัน

NQI’S  DATABASE

ฐานข้อมูล  NQI

การพัฒนาคุณภาพ หรือสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับ สินค้าและบริการของไทย ต้องมีฐานข้อมูลที่จำเป็น เพียงพอ และหลากหลาย เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชน สามารถเข้าถึง และค้นหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

LEARNING RESOURCES
& ACTIVITIES

แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม

ได้รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ NQI   กรณีศึกษา (Case study)   รวมถึง สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อออนไลน์  ข่าวสาร  และกิจกรรมต่างๆ มาไว้ที่นี่แล้ว

LATEST POST

previous arrow
post all 1-5
News
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PMUC Special Talk: Role & Contribution of QI in Trade, Industry, and Innovation (2 มิถุนายน 2566)
15 พฤษภาคม 2023
Leaflets & Brochures
แผ่นพับ – แนะนำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (3 พับ)
16 เมษายน 2023
Article
CCM มีฉันทามติลดค่ามวล 1 กิโลกรัม เริ่มใช้ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป
13 เมษายน 2023
Reference Document
GLA-26-00: ข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
13 เมษายน 2023
Reference Document
GLA-22-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm
13 เมษายน 2023
post all 6-10
Reference Document
GLA-21-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm
13 เมษายน 2023
Reference Document
GLA-20-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 20 ไปใช้สอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ
13 เมษายน 2023
Reference Document
CCM มีฉันทามติลดค่ามวล 1 กิโลกรัม เริ่มใช้ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป
13 เมษายน 2023
Reference Document
GLA-27-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.13 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ Temperature block calibrators
13 เมษายน 2023
Reference Document
GLA-25-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.18 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ
13 เมษายน 2023
post all 11-15
Reference Document
คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์
13 เมษายน 2023
Reference Document
คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์
13 เมษายน 2023
Reference Document
หลักเกณฑ์มาตรฐานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือสอบเทียบประแจวัดแรงบิดแบบสถิต
13 เมษายน 2023
Reference Document
ข้อแนะนำวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบ pH Meter with electrode assemblies ก่อนการใช้งาน
13 เมษายน 2023
Case Study
PPT: ถอดรหัส NQI – พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส สร้างข้าวไทยคุณภาพ
13 เมษายน 2023
post all 16-20
Case Study
PPT: ถอดรหัส NQI – พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส สร้างสมุนไพรไทยคุณภาพ
13 เมษายน 2023
Media Gallery
PODCAST: SI Units Redefinition นิยามที่เปลี่ยนไป
13 เมษายน 2023
Media Gallery
PODCAST: มาตรวิทยาคืออะไร.. ทำไมต้องมีสถาบันมาตรวิทยา ?
13 เมษายน 2023
Media Gallery
VDO: A world without Quality Infrastructure
12 เมษายน 2023
Infographic
NQI ที่มีสมรรถนะ จะสนับสนุน 10+1 S-Curve ได้อย่างไร
7 เมษายน 2023
post all 21-25
Media Gallery
นิทรรศการ NQI พัฒนาสมุนไพรไทยสู่สากล: ฟ้าทะลายโจร
7 เมษายน 2023
Video
VDO: NQI เพื่อการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของข้าวไทย
7 เมษายน 2023
Video
VDO: โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อการพัฒนาสมุนไพรไทย
7 เมษายน 2023
Video
VDO: NQI – Version 1
7 เมษายน 2023
Video
VDO: NQI – Version 2
7 เมษายน 2023
post all 26-30
Video
VDO: มาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
7 เมษายน 2023
News
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหน่วยงานหลักโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (25 เมษายน 2566)
7 เมษายน 2023
News
NQI Talk 2: เสวนา “กลยุทธ์การปรับจุดอ่อน เสริมจุดแข็งให้แก่สินค้าเกษตรไทย สู่แบรนด์คุณภาพที่สากลยอมรับด้วย NQI” (16 ธันวาคม 2565) ผ่านระบบ Webinar
7 เมษายน 2023
News
NQI Talk 1: เสวนา “สร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรไทยด้วย NQI: ก้าวที่ 1 มาตรวิทยา” (14 ธันวาคม 2565) ผ่าน Webinar
7 เมษายน 2023
E-Book
E-Book: สมุดปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
23 มีนาคม 2023
next arrow

go to top