กำหนดการ

เวลา หัวข้อ วิทยากร
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. หัวหน้าคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
09.10 – 09.20 น. ประธานกล่าวเปิดงาน พลตำรวจโท พรชัย  สุธีรคุณ
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
09.20 – 10.00 น. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพประเทศ (ข้าว, สมุนไพร และ มาตรวิทยากับการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล)
  • ดร.จีรพา  บุญญคง
  • ดร.นงลักษณ์  ตั้งไพศาลกุล
  • ดร.นรินทร์  จันทวงศ์
10.00 – 10.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า)
10.10 – 11.10 น. เสวนา หัวข้อ การมองอนาคตโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
  • ผู้แทน มกอช. (SB)
  • คุณเสาวนีย์ อารมย์สุข สมป.วพ. (AB)
  • ดร.อรสา อ่อนจันทร์ วศ. (SDO)
  • ผู้แทนห้องปฏิบัติการกลาง (CAB)
  • ผู้แทนศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทำงการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (CAB)
  • ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี (ดำเนินการเสวนา)
11.10 – 11.40 น. รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ผู้แทน สวทช./มว.
11.40 – 12.00 น. การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล metrological traceability ดร. พจมาน ท่าจีน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. การบรรยาย หัวข้อ บทบาทของผู้ให้ทุนในการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
13.30 – 14.30 น. เข้าร่วมการทำ Workshop ดร.นงลักษณ์  ตั้งไพศาลกุล
(ดำเนินรายการ)
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (บ่าย)
14.45 – 15.30 น. เข้าร่วมทำ Workshop (ต่อ)
15.30 – 16.00 น. สรุปผลจากการทำ Workshop ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี