U

NQI’s Database

ฐานข้อมูล NQI

Metrology

ฐานข้อมูลด้านมาตรวิทยา

Calibration and Measurement Capabilities – CMCs

รายการขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัดในแต่ละสาขาการวัดของประเทศไทย (CMCs)

Link → Appendix C (BIPM KCDB Database)

NIMT Price List

รายการการให้บริการด้านมาตรวิทยาในสาขาการวัดต่างๆ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Link → NIMT’s Price List

CBWM Online Service

ระบบงานบริการด้านเครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด และสินค้าหีบห่อ ของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

Link → CBWM Online Service

go to top

go to Quick Search & Quick Link

Standardisation

ฐานข้อมูลด้านการมาตรฐาน

รวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานตามความสมัครใจ (voluntary standard)

รายการมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)

มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ หรือ มตช. คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบมีสมบัติตามที่มาตรฐานระบุหรือไม่ รูปแบบหลักของการตรวจสอบและรับรองคือ การทดสอบ (testing) การรับรอง (certification) และการตรวจ (inspection)

Link → รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ

รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มอก. เป็นคําย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกําหนดทางวิชาการที่สํานักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กําหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทําออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม

Link → รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการมาตรฐานการสินค้าเกษตร (มกษ.)

มกษ.  เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและมีความสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล

การได้รับการตรวจสอบและรับรองว่าสินค้าเกษตรมีการผลิตตามมาตรฐาน มกษ. เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าสินค้าเกษตรนั้นมีคุณภาพและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการค้าในปัจจุบัน

Link → มาตรฐานทั่วไป

Link → มาตรฐานบังคับ

go to top

go to Quick Search & Quick Link

Accreditation

ฐานข้อมูลด้านการรับรองระบบงาน

รวบรวมฐานข้อมูลด้านการรับรองระบบงาน

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (LAB)

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

Link → การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (IB)

การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (Inspection Body; IB)

Link → การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (IB)

การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB)

การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (Certification Body; CB)

Link → การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB)

go to top

go to Quick Search & Quick Link

Conformity Assessment

ฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบและรับรอง

รวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025

รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025 Calibration Laboratories)

Link → ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025 Testing Laboratories)

Link → ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025

หน่วยรับรอง (Certification Body; CB)

รายชื่อหน่วยรับรอง (Certification Body; CB) ที่ได้รับการรับรองระบบงาน และขึ้นทะเบียนกับ สมอ.

Link → รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน – สมอ.

รายชื่อหน่วยรับรอง (Certification Body; CB) ที่ได้รับการรับรองระบบงาน และขึ้นทะเบียนกับ มกอช.

Link → รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน – มกอช.

หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation & Verification Body)

หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

Link → หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก – สมอ.

รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน ที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช.

Link → รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน – มกอช.

หน่วยจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Provider)

หน่วยงานจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (PT  Provider) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

Link → กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

 

go to top

go to Quick Search & Quick Link

Market Surveillance

ฐานข้อมูลด้านการกำกับดูแลตลาด

รวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาด

มาตรฐานบังคับ มอก.

รายการผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผิลตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

Link → มาตรฐานบังคับ มอก.

มาตรฐานบังคับ มกษ.

รายการผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ออกโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Link → มาตรฐานบังคับ มกษ.

มาตรฐาน/ข้อกำหนด อย.

มาตรฐาน/ข้อกำหนด อย.

Link → มาตรฐาน/ข้อกำหนด อย.

มาตรฐาน/ข้อกำหนด กสทช.

มาตรฐาน/ข้อกำหนด กสทช.

Link → มาตรฐาน/ข้อกำหนด กสทช.

มาตรฐาน/ข้อกำหนด การบินพลเรือน

มาตรฐาน/ข้อกำหนด การบินพลเรือน

Link → มาตรฐาน/ข้อกำหนด การบินพลเรือน

มาตรฐาน/ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

มาตรฐาน/ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

Link → มาตรฐาน/ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)

go to top

go to Quick Search & Quick Link