Highlights

  • คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง (CCMมีฉันทามติให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทั่วโลก ลดค่ามวลของมวลมาตรฐานแห่งชาติที่ตนเก็บรักษาไว้ลง 7 ไมโครกรัม เมื่อเทียบกับค่ามวลมาตรฐานระหว่างประเทศ (IPK) โดยให้เริ่มใช้ค่าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
  • ผลการสอบเทียบค่ามวลที่ระบุใน Calibration Certificate ที่ออกโดย มว. นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ถูกอ้างอิงค่าจาก Consensus Value (1 kg – 7 µg with standard uncertainty 20 µg)
  • การยอมรับค่าฉันทามตินี้ ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน CMCs ของ NMIs ที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว