สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดสัมมนา NQI Talk 1 ภายใต้หัวข้อ “สร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรไทยด้วย NQI : ก้าวที่ 1 มาตรวิทยา” ผ่านระบบ Webinar Online เพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ความสำคัญ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย (National Quality Infrastructure : NQI) ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันตระหนักถึงการสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศไทยเรามีศักยภาพมากมายหลายเรื่องทั้งวัตถุดิบ องค์ความรู้ รวมไปถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นต้น ที่พร้อมจะบูรณาการกันอย่างเป็นระบบเพื่อพลิกวิกฤตสู่การสร้างโอกาสอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต เพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพ มีมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสาะแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้นำในเวทีโลกด้วยการปักธง “Made in Thailand”

โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของสถาบันมาให้ความรู้และประสบการณ์จริงในการจัดทำโครงการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตั้งแต่ต้นจนจบให้เกิดความสำเร็จอันเป็นต้นแบบสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งเริ่มด้วย ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และยังเป็นหัวหน้าโครงการ NQI ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม NQI Talk ในครั้งนี้ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “สร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรไทยด้วย NQI : ก้าวที่ 1 มาตรวิทยา” ว่าทิศทางของประเทศไทยสามารถสร้างโอกาสความสำเร็จด้วยคุณภาพสินค้าและบริการได้ พร้อมทั้งสถาบันยังริเริ่มโมเดลต้นแบบทางด้านสมุนไพรไทยคุณภาพและข้าวไทยคุณภาพที่สนับสนุนตั้งแต่ต้นไปจนจบขบวนการให้ผู้ประกอบการสร้างเชื่อมั่นถึงโอกาสความสำเร็จได้ ผ่านผู้เชี่ยวชาญของสถาบันในหัวข้อบรรยาย ได้แก่ “ถอดรหัส NQI…พลิกวิกฤตสู่โอกาส…สร้างสมุนไพรไทยคุณภาพ” ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ, “ถอดรหัส NQI…พลิกวิกฤตสู่โอกาส…สร้างข้าวไทยคุณภาพ” ดร.จีรพา บุญญคง หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ, “การตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวด้วยนวัตกรรม CRM” คุณธสร สิงหะเนติ หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง และ “ความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของเครื่องวัดความขาวของข้าวสาร” ดร.ธาดา แก้วประเสริฐ กำกับดูแลกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง มว. ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจรับรู้เรื่องราวในครั้งนี้เป็นอย่างมาก สถาบันจึงได้จัดกิจกรรมตอบแทนผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมรับของที่ระลึกกับ มว. ในการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบออนไลนผ่านระบบ Webinar ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

รับชมการเสวนาย้อนหลัง (Rerun) ได้ที่นี่ ↓