ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหน่วยงานหลักโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (25 เมษายน 2566)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหน่วยงานหลักโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (25 เมษายน 2566)

กำหนดการ เวลา หัวข้อ วิทยากร 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.10 น. หัวหน้าคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารีหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า 09.10 – 09.20 น. ประธานกล่าวเปิดงาน พลตำรวจโท พรชัย ...
NQI Talk 1: เสวนา “สร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรไทยด้วย NQI: ก้าวที่ 1 มาตรวิทยา” (14 ธันวาคม 2565) ผ่าน Webinar

NQI Talk 1: เสวนา “สร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรไทยด้วย NQI: ก้าวที่ 1 มาตรวิทยา” (14 ธันวาคม 2565) ผ่าน Webinar

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดสัมมนา NQI Talk 1 ภายใต้หัวข้อ “สร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรไทยด้วย NQI : ก้าวที่ 1 มาตรวิทยา” ผ่านระบบ Webinar Online เพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ความสำคัญ...