GLA-26-00: ข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

GLA-26-00: ข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

Publication Reference: GLA-26-00 จัดทำโดย: คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI)...
GLA-22-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

GLA-22-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก (Micrometer calipers for external measurement) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

Publication Reference: GLA-22-00 จัดทำโดย: คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ แบบวัดนอก เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI)...
GLA-21-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

GLA-21-00: ข้อแนะนำการสอบเทียบ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) พิสัยการวัด 0 mm ถึง 1 000 mm

Publication Reference: GLA-21-00 จัดทำโดย: คณะทำงานจัดทำข้อแนะนำการสอบเทียบเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ (Vernier calipers) เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI)...
GLA-20-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 20 ไปใช้สอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ

GLA-20-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 20 ไปใช้สอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ

Publication Reference: GLA-20-00 จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg – 20 : Guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ เอกสารฉบับนี้...
GLA-24-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์

GLA-24-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์

Publication Reference: GLA-24-00 จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำร่างข้อแนะนำการตรวจประเมินทางวิชาการสาขาไฟฟ้า อ้างอิงตาม EURAMET cg-15 (Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters) เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National...
GLA-27-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.13 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ Temperature block calibrators

GLA-27-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.13 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ Temperature block calibrators

Publication Reference: GLA-27-00 จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg – 13: Guidelines on the Calibration of Temperature Block Calibrators ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ...