Publication Reference: GLA-20-00

จัดทำโดย:

คณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg – 20 : Guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเอกสารวิชาการ สำหรับใช้ประกอบและสนับสนุนการตีความเอกสารข้อแนะนำการสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Enclosures) ตามมาตรฐาน EURAMET cg-20 ขององค์กรมาตรวิทยาแห่งยุโรป (European Association of National Metrology Institutes หรือ EURAMET) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาวิธีการและคู่มือการสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ และเป็นเอกสารที่ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการสอบเทียบและการรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถนำไปศึกษาและใช้ประกอบการพัฒนาความความเข้าใจ รวมทั้งกระบวนการสอบเทียบมาตรฐานการวัดดังกล่าวซึ่งมีใช้อย่างแพร่หลาย
Download เอกสารได้ที่นี่  ↓
อ่านเอกสารแบบ Flip Book ได้ที่นี่  ↓