เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตาม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการใช้งาน การดูแลรักษา และการสอบเทียบเครื่อง pH meter with electrode assemblies ก่อนการใช้งาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ นอกจากนี้ ทางห้องปฏิบัติการทดสอบ สามารถนำไปจัดทำขั้นตอนการดำเนินการด้วยตนเอง

Download เอกสารได้ที่นี่  ↓
อ่านเอกสารแบบ Flip Book ได้ที่นี่  ↓