หน่วยงานทดสอบ

             ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่สามารถทดสอบรายการทดสอบนั้นได้
และหรือ รองรับ ISO/IEC 17025 ซึ่งมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จำนวนทั้งหมด 493 รายการ

ชื่อหน่วยทดสอบ
IRC Technologies Limited
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทางหลวง
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมสรรพสามิต
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมอนามัย
กรมอู่ทหารเรือ
กรมเจ้าท่า
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรุงเทพมหานคร
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลอบอล อินสเป้คชั่น จำกัด
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำกัด
บริษัท ควอลิตี้ คาร์โก้ อินสเปคชั่น จำกัด
บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
บริษัท ที.วี.วาย. ซัพพลายเออร์ จำกัด
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ธนภักดี จำกัด
บริษัท นทีชัย จำกัด
บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บีเทสท์ จำกัด
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
บริษัท มาดี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด เอเซีย ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
บริษัท ราชาชูรส จำกัด
บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ลีโอ โกลบอล อินสเปคชั่น จำกัด
บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด
บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
บริษัท วอเทค จำกัด
บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park)
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
บริษัท สหพรพรหม จำกัด
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น จำกัด
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (ขอนแก่น)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด, สาขาสงขลา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาเชียงใหม่
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อดินพ จำกัด กทม.
บริษัท อธิมาตร จำกัด
บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
บริษัท ออโต้อัลลาย แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - (ทดสอบ สินค้าอาหาร)
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - (สินค้า เกษตรและพืชผล)
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - (สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ของเล่นเด็กและฮาร์ดไลน์)
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - (เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีการขนส่ง)
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด – กรุงเทพ (ปิโตรเลียม, เคมี, สิ่งแวดล้อม)
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด – ระยอง (ปิโตรเลียม, เคมี, สิ่งแวดล้อม)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด จ.ชลบุรี
บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเซี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด กทม.
บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด
บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอชวีเอ จำกัด
บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด
บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
บริษัท เอเซีย อินสเปคชั่น จำกัด
บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
บริษัท แสงโสม จำกัด
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอลาทอรี กรุ๊ป จำกัด กทม.
บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลพีเอ็น เหล็กแผ่น จำกัด
บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
บริษัท โปร แอพพริเคชั่น จำกัด
บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ คอนโทรล จำกัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัด
บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย(ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์วิจัยข้าว
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ขอนแก่น)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (นครศรีธรรมราช)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ลำปาง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ. สุรินทร์)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันยานยนต์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
สถาบันอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สถาบันไทย-เยอรมัน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
สำนักวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์ กรมทางหลวง
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
ห้องทดสอบ กรมธุรกิจพลังงาน
ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “นนทบุรี แลบ”
ห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
ห้องปฏิบัติการ งานตรวจสอบคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
ห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ Broadcast DIY
ห้องปฏิบัติการทดสอบ CJ MEDIA LAB
ห้องปฏิบัติการทดสอบ IRCT
ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX
ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX , Mobile LABX
ห้องปฏิบัติการทดสอบ RF LAB
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบ เบต้า อาร์เอฟ แลป
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ(กรุงเทพ)
ห้องปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.
ห้องปฏิบัติการทดสอบไอเสีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติการไดออกซิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอบยาพืชไร่
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการศูนย์บริการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top