มอก.555-2528

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับกรุแหล่งน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top