มอก.553-2528

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม-แมกนีไซต์และแมกนีไซต์-โครม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top