มอก.552-2528

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐแมกนีไซต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top