มอก.543-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top