มอก.537-2527

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top