มอก.533-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อเหล็กหล่อสำหรับระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top