มอก.530-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) สำหรับอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top