มอก.529-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าร่ม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top