มอก.527-2527

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top