มอก.526 เล่ม 6-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top