มอก.526 เล่ม 4-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 4 ตัวฟิวส์มอร์ดุลาร์ทั่วไป (UMF) – ผ่านรูและแบบติดบนพื้นผิว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top