มอก.519-2527

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมะม่วงปรุงในภาชนะบรรจุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top