มอก.517-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยาเม็ดและแคปซูล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top