มอก.504-2527

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top