มอก.498-2527

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เชือกปอ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top