มอก.492-2526

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลไม้ผสมในภาชนะบรรจุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top