มอก.482-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กรดโอลีอิก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top