มอก.479-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top