มอก.468-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top