มอก.467-2526

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสำอาง : แป้งน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top