มอก.459-2526

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขิงดองเกลือ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top