มอก.455-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top