มอก.452-2526

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมึกพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์และออฟเซ็ต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top