มอก.444-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วุ้นเส้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top