มอก.443-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top