มอก.442-2525

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top