มอก.435-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top