มอก.432-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top