มอก.429-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top