มอก.428-2525

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปลาหมึกเยือกแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top